فارسی هشتم موضوع شکفتن

حجم فایل : 439.2 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 7
بنام خدا

فارسی هشتم موضوع :شکفتن
کلمات کلیدی :
منطقی : آن چه از روی تعقل باشد . مشقّت : سختی .
دانش زبانی :
فعل آن بخش از جمله است که درباره ی انجام عمل ، رویداد یا ایجاد حالت ، اطلاعاتی به ما می دهد .
فعل اصلی ترین بخش جمله است . برخی از فعل ها مانند « آمد» تنها با گرفتن نهاد کامل می شوند .بعضی دیگر مانند « شستن » ، علاوه بر نهاد به مفعول نیاز دارند و بعضی دیگر مثل « خرید » علاوه بر نهاد و مفعول ، متمم هم می گیرند تا معنی کامل تری به خواننده منتقل کنند .
اسم آن بخش از جمله است که برای نامیدن کسی یا چیزی به کار می رود و می تواند در جایگاه نهاد ، مفعول و یا متمم قرار گیرد و نقش نهادی و مفعولی و یا متممی پیدا کند .
اجزای اصلی تشکیل دهنده ی جمله ، فعل و اسم هستند . گفت و گو :
« من عرف نفسه فقد عرف ربه »
خود شناسی اولین و مهمترین مرحله ی فعالیت های اجتماعی یک فرد و مقدمه ی هر آن چیزی است که یک انسان برای دست یافتن به یک زندگی سعادتمندانه به آن نیاز دارد . و در بیشتر مکتب های روان شناسی بر اهمیت آن تاکید شده است . فعالیت های نوشتاری :
باید به خاطر داشته باشیم که در املا ، اعداد همیشه با حروف نوشته می شوند. مثل : پنج سوره از قرآن ، سیزده درخت تنومند و ... پایان...